فیلموگرافی
 
 
 
فیلم های داستانی
  1. زیران (1372)
  2. فیلم سینمایی موشک کاغذی(1375)    
  3. فیلم سینمایی درخت جان (1376)       
  4. فیلم سینمایی چریکه هورام (1378)      
  5. ارتباط (1379) 60 دقیقه
  6. فیلم سینمایی قطعه زمستانی (1380)  
  7. فردا در دستان تو(1381) 20 دقیقه
  8. آخرین نقش (1386) تله فیلم90 دقیقه