خانه
 
 
یکی بود یکی نبود....                                                       English

در یکی از روزهای بهار سال 1387،دو فیلمسازهم ولایتی،متعلق به یک نسل با حرفه و دغدغه های مشترک و هنرآموخته یک دانشکده ،ویژگی های فردی وسلیقه های شخصی خود را همسو یافتند و تصمیم گرفتندکه دست در دست هم دهند به مهر و شرکت فیلم سازی کارآمد نورنگار را تاسیس کنند. اینگونه بود که کارآمد نورنگار شکل گرفت و آغاز به کار کرد ...