فیلموگرافی
 
 
 
فیلم های آموزشی
 1. مجموعه آموزشي رياضي دوره ابتدايي (1375)    
 2. مجموعه آموزشي رياضي دوره راهنمايي (1376)   
 3. هوا و خصوصيات آن (1376)   
 4. مجموعه آموزشي علوم  ابتدايي (فيزيك) (1378) 
 5. علم چيست؟ (1380)    
 6. شیمی (آب،باد،آتش،خاک) (1381)
 7. مجموعه آموزشي علوم ابتدايي(زمين شناسي)(1382) 
 8.  
 9. بخوانيم و بنويسيم سال سوم ابتدایی (1383)
 10. بخوانيم و بنويسيم سال چهارم ابتدایی (1384)
 11. پدافندغیرعامل (1387)  
 12. مجموعه آموزشی علوم ابتدایی 3 (بدن انسان) (90-1389)
 13. بسته آموزشی علوم اول ابتدایی (فیلم دانش آموز، فیلم معلم، فیلم خانواده) (1390)
 14. مجموعه آموزشي علوم دوم ابتدايي(1391)
 15. مجموعه آموزشی علوم ششم ابتدایی(1391)
 16. چگونه بسازیم؟ (1393)
 17. مجموعه آموزشی علوم سوم ابتدایی (1394)
 18. مجموعه آموزشی علوم چهارم ابتدایی (1394)
 19. مجموعه آموزشی علوم پنجم ابتدایی (1394)