فیلم آموز آماده ارائه خدمات به سایر فیلم سازان و تهیه کنندگان از طریق فروش فیلم های آنهاست.
  • فیلم ها باید تاییدیه مراجع ذی صلاح را داشته باشند.
  • وضیت مالکیت فیلم ها مشخص باشد.
  • تعیین مبلغ فروش فیلم به عهده صاحب فیلم است.

برای فروش فیلم در فیلم آموز قراردادی بین صاحب فیلم و فروشگاه بسته می شود و در ازای دریافت 30 درصد از مبلغ فروش فیلم در فروشگاه به فروش گذاشته می شود.
;