فیلموگرافی
 
 
 
فیلم های مستند
 1. کواج (1364)
 2. عید اهل سنت (1365)
 3. بچه های خمسه خونی (1365)
 4. بچه های آق اولر (1365)
 5. بچه های ماهیگیر (1365)
 6. تالش (1366)
 7. جوانه ها (1366)
 8. نیشکر (1367)
 9. ذغالپزان (1367)
 10. عملیات شاس (1367)
 11. بره هادربرف به دنیا می آیند (1367)
 12. آن شب که (زلزله گیلان) (1369)
 13. ریشه ها (1369)
 14. سیمکواریکسون (1370)
 15. آبادان (1371)
 16. اهواز (1371)
 17. دزفول (1371)
 18. شوش (1371)
 19. المپياد (1374)
 20. دخترکوه های شقایق (1373)
 21. گیلان سرزمین رویای سبز (1374)
 22. آشنايي با مترو (1374)
 23. فرآيند توليد كاغذ (1374)
 24. فرآيند توليد چيني (1374)
 25. من و پرنده هایم (1375)
 26. فرآيند توليد شير (1375)    
 27. فرآيند توليد كنسرو (1375)
 28. فرآيند توليد سوسيس و كالباس (1375)
 29. فرآيند توليد ماکارونی(1375)    
 30. کلاسی در مه (1381)
 31. خداحافظ آقاي مدير (1384)
 32. نوسال (1385)
 33. مجموعه مستند آب(13قسمت) (1385)
 34. فيلم آموزشي چيست؟ (1385)
 35. دیلمان بهشت گمشده (1386)
 36. دیلمان سرزمین دست نیافتنی (1386)
 37. آشنایی باچاپ ونشر بانک ملی ایران (1387)
 38. در رکاب نگین فیروزه -بازار تهران (1388)    
 39. المپياد (1372)
 40. آشنايي با مترو (1374)
 41. خداحافظ آقاي مدير (1384)
 42. فيلم آموزشي چيست؟ (1385)
 43. آشنایی باشرکت چاپ ونشر بانک ملی ایران (1387)
 44. بازار تهران (1388)
 45. سفر سنگ(91-1390)
 46. استاد سخن(91-1390)
 47. موزه ای متفاوت(1394)